Във връзка с изпълнение на проект «Подкрепи ме, за да успея» BG05M9OP001-2.004-0002 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Общностен център гр. Вълчи дол отново отваря врати за провеждане на лятно училище от 15.06.2023 г. до 31.07.2023 г. . Дейността е „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“...

Прочети повече...

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information