Във връзка с изпълнение на проект «Подкрепи ме, за да успея» BG05M9OP001-2.004-0002 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Общностен център гр. Вълчи дол отново отваря врати за провеждане на лятно училище от 15.06.2023 г. до 31.07.2023 г. . Дейността е „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“. Целта е да се увеличи готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Услугата е насочена към следната целева група: Деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят за първи клас. Това е един много добър модел за въвеждане в първи клас. През летните месеци ще има една група деца от общността за подготовка на децата в образователната система. Тази дейност е насочена към доразвиване и съхранение на придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Летните училища предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка като: Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др.; Осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища; Игри в съответствие с предпочитанията на децата; Кратки екскурзии в или в околностите на града; Включване на родителите в екскурзиите като придружители; Ежемесечни срещи с родителите с цел мотивация за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас; Включване на родителите в подготвителната работа; Закупуване на книги и материали за първи клас; Създаване на групи от деца от рисковите общности за преодоляване на изоставянето по отношение на придобиването на социални умения и свободното владеене на български език. Родителите на децата, посещаващи летното училище, ще се включат в някои от заниманията - спортни празници и екскурзии. С родителите се провеждат срещи с цел да се проучи как децата приемат летните занимания. По този начин се дава възможност за промяна и допълване на заниманията в зависимост от нуждите на децата.

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information