В Център за иновативни обществени услуги гр. Вълчи дол на 30.05.2023 г. от 11:00 часа се проведе встъпителна пресконференция по проект №BGLD-1.007-0048, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г, чрез Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

Проектът стартира на 28.02.2023 г. и е със срок за изпълнение до 30.04.2024 година. Стойността на проекта е 391 157.07 лв., като  332 483.51 лв. (85%) са финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и 58 673.56 лв. (15%) от Национален фонд на Република България.

Участие в пресконференцията взеха г-н Георги Тронков - Кмет на община Вълчи дол, Директор на Дирекция „Бюро по труда – гр. Вълчи дол - Стефка Михалева и Веселина Николова, представители на Общинска администрация Вълчи дол и граждани от общината. Основните цели на проекта са: тестване и насърчаване на иновативни подходи за развитие на местната заетост, за предоставяне на по-достъпна информация за свободни работни места, за организиране на събития, които обединяват работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение, чрез разкриване на „Център за иновативни обществени услуги“;

Активиране на (дългосрочно) неактивните безработни в община Вълчи дол; Стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия, предприемачи и местните власти чрез въвеждане на иновативни практики на работа; Обучения за безработни (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, нискоквалифицирани лица, вкл. представители на малцинствата) с цел да отговорят на изискванията на местните работодатели, за развитие на презентационни умения, писане на автобиография и мотивационниписма;Организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, нискоквалифицирани лица, вкл. представители на малцинствата), предоставяне на достъпна информация за свободните работни места.

Целевите групи по проекта са: Представители на Община Вълчи дол; Представители на партньор - Сдружение „Форум гражданско общество“; Образователните институции в община ВЪЛЧИ ДОЛ; Регионални и общински структури на Бюро по труда; Неактивните и безработни лица в община ВЪЛЧИ ДОЛ; Широката общественост.

По проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” са назначени 21 безработни лица, от които 18 домашни помощника. Към настоящият момент Център за иновативни обществени услуги гр. Вълчи дол обслужва 36 потребители от територията на 22 населени места на община Вълчи дол.

Проектът ще приключи със среща-семинар под наслов „С нас мисията е възможна“, като за резултатите ще бъдат уведомени Областния управител на област Варна и Национално сдружение на общините в България, с цел обмяна на добри практики.

Виж снимки...

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчидолчрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малкагрантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” финансирана от Финасновия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г

 

Additional information