Във връзка с изпълнението на Административен договор № BG06RDNP001-19.290-0001-C01/27.01.2022 г., Анекс № BG06RDNP001-19.290-0001-C02/01.03.2023 г., сключени между Община Вълчи дол, Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия информирам всички заинтересовани лица, че ще осъществим официална церемония „Първа копка“ на 21.03.2023 г. по проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ lV – 632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“. Церемонията ще се състои на обекта - Център за изкуство и занаяти в УПИ lV – 632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, от 10:30 часа.

 

Additional information