На основание чл.19, an.9 и ал.4. т.4 от Закона за администрацията. чл.З. а.т.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции ..Земеделие", във връзка с писмо ИЗХ.К» 91-253 16.04.2021 г. на директора на дирекция ..Сигурност ' на МЗХГ. наш вх.Ка РД-12-02-225/16.04.2021 г., с цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопанския инвентар и горските територии, земеделската продукция и сгради, и спазването на правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, сьгласио Наредба № 8121з-968 oi 10.12.2014 г.


НАРЕЖДАМ:


1. Обявявам пожароопасен сезон, считано от 20.05.2021 г.

2. Да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. които са задължителни за всички юридически и физически лица. собственици и подзватели на земеделски земи, както и лица. които преминават и/или осъществяват дейност и в близост до тях.

3. Да са предприемат необходимите мерки за недопускане възникването на пожари и нанасяне на шеги на земеделската продукция, сгради, селскостопанския инвентар и горските територии.

4. Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от ножари.

Препис от заповедта да се изпрати па Директора на дирекция „Сигурност" при МЗХГ. Областния управител на област с административен център Варна. Кметовете на общини и Началниците на районните служби „Пожарна безопасност п защита на населението" - за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар - инж. Пенка Йораднова
ДВ/ГДАР

Additional information