14.09.2023г.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

„ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

Община Вълчи дол изпълнява Проект „Топъл обяд в община Вълчи дол“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Чрез изпълнение на проекта се подпомага постигането на националните и европейски цели и приоритети, свързани с намаляване на бедността справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни. Основната цел е приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност, социална изолация, увреждане са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Предоставянето на топъл обяд стартира на 01.10.2022 г. като към онзи момент бяха включени 200 лица, а от 01.01.2023г.  са включени 350 лица от  допустими целеви групи отговарящи на изискванията  в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Одобрените представители на целевите групи получават безвъзмездно, до врата, топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт всеки работен ден в периода на реализиране на дейностите по проекта.

 

 

 

 

12.07.2023г.

                                                                                                 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

 

„ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

 

Община Вълчи дол се нарежда на първо място в цяла Област Варна по брой крайни получатели на топъл обяд по Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. От 01.01.2023г. по проекта са обхванати 350 крайни получатели от 21 населени места на територията на Община Вълчи дол. Това прави Община Вълчи дол първенец по брой крайни получатели сред всички 12 общини на територията на Област Варна. За сравнение най-голямата община в областта – Община Варна предоставя топъл обяд на 300 крайни получатели по проекта, което я нарежда на второ място в областта след Община Вълчи дол.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават топъл обяд попълват Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/, след което бива извършвана проверка по документи за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция социално подпомагане – Вълчи дол.

Новите одобрени кандидат-крайни получатели от ДСП се включват в листата на резервите. След промяната на капацитета или отпадане на някой от крайните получатели и извършване на подбор от специално назначена за целта комисия, тези лица започват да получават топъл обяд.

За периода на осъществяване на проектните дейности на крайните получатели се предоставя всеки работен ден от седмицата супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт.

 

 

14.06.2023г.

                             

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

Проект  „Топъл обяд в Община Вълчи дол“

Община Вълчи дол продължава изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“ и до момента.

Основни цели на процедурата за директно предоставяне на БФП са:

  • Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
  • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
  • Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване;
  • Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;

Основна дейност:

         Предоставяне на приготвена храна за обяд/супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/.

Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни.

    Услугата е напълно безплатна за крайните бенефициенти и за ползването и не се начисляват и събират такси.

Крайните получатели по проекта, могат да бъдат лицата, попадащи в някоя от следните целеви групи:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 Г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

Срок за изпълнение на проектните дейности:

от 03.10.2022г. до 30.09.2025г.

 

Лицата, които желаят да бъдат включени като крайни получатели по проекта, могат да подават Заявление-декларация/по образец/. Заявлението се подава от кандидатите лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице. Допълнителна информация , разяснения и образци на документи да кандидатстване могат да бъдат получени от   Информационен център в сградата на Община Вълчи дол на адрес: гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1;


 

 

18.04.2023г.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“