Чл. 1. (1) Настоящата процедура урежда условията, начина и реда за избор на членове на Съвета на децата, наричан по-долу Съвета.

 

(2) Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите...

мотивационно писмо;

формуляр за кандидатсване.

 

 

Additional information