Проект № BGLD-1.002-0001

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящата анкета има за задача да изследва мнението на жителите и заинтере­со­ваните страни от община Вълчи дол в процеса на подготовка на Стратегия за ефективно мест­но развитие 2021-2027 г. Тя се разработва в рамките на проект „Растеж чрез акти­ви­зи­ране на местния потенциал – GALOP”...

Анкета.

 

 

 

Additional information