На основание чл. 44, ал.1, т, 1 и ал.2 от ЗМСМА, чл, 63. ат. 4. би 11 и чл. бЗв от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена е Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г.. Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 па Министерски съвет от 15 юли 2020 г.„ Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.. Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор

 

НАРЕЖДАМ :

 

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 i:

 

1.           Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105. аз.6 и 115а. аз.1. 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

2.   Преустановяват се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

 

3.   Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителпи центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

 

4.   Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

 

5.   Директорите на всички училища и детски градини на територията на Община Вълчи дол да предприемат необходимите мерки за опазване на поверената им материалната база - ВиК системите, парното отопление, използвани електро-уреди и други.

 

6.   Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги. изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

 

7.   Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцово, творческото и музикалното изкуство и други), включително и дейността на пенсибнерските клубове.

 

8.   Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

 

9.  Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 1 8 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на заповедта. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международни спортни състезания до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

 

10.        Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

 

11.        Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

 

12.        Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на

 

туристически обекти в страната.

 

13.       Всички физически и юридически лица. които са собственици иди управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създавал организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от ! човек на 3 кв. м.

 

14.       Да се преустанови функционирането на общинския пазар върху обособените за тази цел терени в гр. Вълчи дол, считано от 29.11.2020 г. до второ нареждане.

 

15.       Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-малко 50% от персонала.

 

16.       Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

 

17.       В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

18.       Дейностите, които не са преустановени или забранени е тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 675 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед запазвам за себе си.

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол. училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

 

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

 

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ /ПП/

 

Кмет на Община Вълчи дол

 

Additional information