На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Вълчи дол и след проведено заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии от 20.11,2020г.

НАРЕЖДАМ:

Учебният процес на територията на Община Вълчи дол да протича по следния ред за всяко от училищата по отделно както следва:

1. СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол - След постъпило писмо с Вх.№РД67-01-143/20.11.2020г. от СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол, учебният процес ще протича при следната организация:

Считано от 23 ноември 2020г. се възстановява присъственото обучение на учениците от първи до четвърти клас.

Учениците от пети до дванадесети клас продължават да са на обучение в електронна среда от разстояние за периода от 23.11.2020г. до 27.11.2020г. включително. Мярката е съгласувана на педагогически съвет и е съгласувана с родителите на учениците и Обществения съвет към училището. Подаден е Доклад до Министерството на образованието и науката. От 30.11.2020г. учениците ще започнат да възстановяват присъственото обучение по График за редуване на присъствено обучение и ОЕСР в СУ „Васил Левски” до 23.12.2020г. Графикът е публикуван на сайта на СУ „Васил Левски”.

2. Обединено училище „Свети Иван Рилски”, е. Чсрвенци - На основание Заповед №РД-07-189/17.11.2020г. на Директора на Обединено училище „Свети Иван Рилски”, с. Червенци, постъпила в Общинска администрация с Вх.№РД6700-347/20.11.2020г. се възстановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от първи до десети клас, считано от 23.11.2020. Решението е взето на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД09-3171/12.11.2020г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с ниския брой на заболеваемост в училището - 5%.

3. Основно училище „Климент Охридски”, с. Ст. Караджа - Съгласно Писмо с Вх.№РД6700-348/20.11,2020г. на Директора на Основно училище „Климент Охридски”, с. Ст. Караджа се възстановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от първи до седми клас включително, считано от 23.11.2020. Решението е взето на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД09-3171/12.11.2020г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с ниския брой на заболеваемост в училището - 5%.

4. Обединено училище „Васил Левски”, с. Михалич - Постъпило е писмо с Вх. .№РД6700-349/20.11.2020г. от Директора на Обединено училище „Васил Левски", с. Михалич на база на което се провежда следната организация на учебните занятия:

Присъствени учебни занятия за учениците от първи до пети клас. Учениците от шести до десети клас продължават да бъдат на обучение в електронна среда от разстояние за периода от 23.11.2020г. до 30.11.2020г. включително.

5. ПГЗГС, с. Сг. Караджа - Съгласно Писмо с Вх. .№РД6700-350/20.11.2020г. от ПГЗГС, с. Ст. Караджа, считано от 23.11.2020г. се преминава към хибридно обучение съгласно приложен график.
Контролът на настоящата заповед възлагам на Пепа Пенчева - Заместник-кмет.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /ни/

Additional information