На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Вълчи дол и след проведено заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии от 07.11.2020г.


НАРЕЖДАМ:


Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол за срок от 08.11.2020г. до 22.11.2020г. включително:

1.    Ограничават се посещенията в ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Ресторантите, заведенията за бързо обслужване, питейните заведения, кафе сладкарниците спазват следното работно време: от 08:00 до 22:00 часа. Допускат се до 4 посетители на една маса при отстояние 1,5 метра между масите.

2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.    Ограничават се посещенията на децата в детските ясли и детските градини, като по възможност в детското заведение се приемат деца, които нямат възможност да бъдат изолирани в дома си с родител или възрастен човек. При приемане на децата в детското заведение задължително да бъде извършено мерене на температура от медицинско лице. При констатиране наличието на симптоми на остра вирусна инфекция да се уведомят незабавно родителите на детето и то да бъде изведено в най-кратък срок от детската градина.

4.    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
5.    Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия на открито и закрито, включително пазари и тържища, спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни центрове, фитнес-зали и други/. Преустановява се събирането на групи хора по повод весели и тъжни ритуали.

6.    Преустановяват се посещенията в пенсионерските и всякакъв вид клубове на територията на Община Вълчи дол.

7.    Гражданите над 60 годишна възраст могат да пазаруват в хранителни магазини, аптеки и да заплащат своите битови сметки във времевия интервал от 08:00 до 10:00 всеки ден.

8.    Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица е прояви на остри заразни заболявания.

9.    Да се предприемат противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на община Вълчи дол, както следва:

9.1.    В обекти, които произвеждат и предлагат на място храни (фурни, сладкарски изделия) и в обекти, които извършват търговия с храни (супермаркети, малки магазини за хранителни стоки, складове за търговия):

-    да се извършва често проветряване на обектите - най-малко през 30 минути;

-дръжките на врати, фризери, хладилни витрини, кошници и колички за

продукти, парапети, ключове за осветление, механизми дистанционно управление на врати и всички останали повърхности, които влизат в пряк контакт с ръцете на гражданите и служителите, да бъдат периодично дезинфекцирани със вирусоциидно действие на препарати през интервал от 20 мин.;

-    да се създаде организация от собствениците на посочените обекти за недопускане на струпването на хора, като се определи лице/ лица, които да въвеждат ред, като не допускат посещение в обекта на повече от 4 лица.

-    да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишета, витрини, каси и други, най-малко 1,5 метра;

-    да се следи здравословното състояние на персоналът, работещ в посочените обекти и да се предприемат своевременни мерки при установяване на симптоми на заболяване, както и на контактни близки в семействата на работещите лица;

9.2.    Категорично се забранява струпването на опашки на граждани в обектите за търговия на храни.

9.3.    Категорично се забранява задържане на хора и консумация на храни, пред или в супермаркети, магазини, фурни, баничарници и др.

9.4.    Масите и столовете в посочените обекти следва да бъдат събрани и да се ограничи достъпа до тях.

9.5.    Собствениците на вендинг автомати за кафе и пакетирани храни, да предприемат съответните действия по дезинфекция на бутоните, отделенията за монети и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите.

10.    Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани (златарски, ключарски и други) работят като извършват поне трикратна дезинфекция на търговските площи - тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление. Посещението в такива обекти трябва да е съобразено с площта на обекта с осигурено отстояние на клиентите от 1,5 метра.
11.    Забранява се допускането на външни лица в ДПЛУИ, с. Оборище. Директорът на дома стриктно да следи за дезинфектационните мероприятия на територията му. Да се следи здравословното състояние на служителите посредством всекидневно измерване на телесната температура и провеждане на текущ преглед от медицинско лице.

12.    Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

13.    Всички по горе изброени противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на Община Вълчи дол, да бъдат сведени до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места, и на всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол.

Да се извършва съвместно с общината и Полицейски участък Вълчи дол организиране на контрол върху упоменатите по-горе противоепидемични мерки.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.

Георги Тронков

/Кмет на Община Вълчи дол/

 

Additional information