Вълчи дол

 е единствената община в област Варна

 с одобрена за финансиране концепция

 

 

 

Приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Сдружението, експерти от Норвежката асоциация на местните и регионални власти, от програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и Националното координационно звено към администрация на Министерския съвет, селектира 10-те предложения-финалисти. Те ще имат възможност да получат финансова подкрепа за реализиране на своите концепции за местно икономическо развитие.

 

Проект „Оазис на опазена природа и място за отдих,

 туризъм и спортен риболов във Вълчи дол“,е предвиден за реализация в спечелилата финансиране концепция на община Вълчи дол -

 

интегриран проект за ефективно местно икономическо развитие и въвличане на местната общност, неправителствени организации и предприемачи за осигуряване на интегрирани услуги на уязвими, малцинствени и социално слаби групи в неравностойно социално положение от населението на Общината. Концепцията на община Вълчи дол цели оползотворяване на потенциала на гр. Вълчи дол и разположените в непосредствената от него близост на местности, чрез които ще се реализира природен, културен, туристически, социален, икономически, географски потенциал на общината и наличната техническа инфраструктура за преодоляване на социално-икономическите предизвикателства и постигане на икономически растеж чрез създаване на нови работни места. Изпълнение на дейностите от проекта ще се управляват от община Вълчи дол с активното съдействие на партньорите, в лицето на  Сдружение „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО" ВЪЛЧИ ДОЛ, Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ“  и асоциираните партньори от АЗ(Агенция по заетостта), АСП(Агенция за социално подпомагане) и МОН(чрез Регионално управление на образованието), като в резултат на реализираните дейности ще бъдат осигурени не по-малко от 9 броя работни места за трайно и устойчиво решаване на проблемите, свързани с растеж чрез активизиране на местния потенциал в общината и за интеграция на деца със СОП (специални образователни потребности) и лица в неравностойно и уязвимо положение на територията на община Вълчи дол.


Инвестира във вашето бъдеще!

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Additional information