Разпространението на COVID-19 на територията на страната и усложняващата се епидемична обстановка наложи дистанционни методи на работа при изпълнението на някои от дейностите по проект „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол” BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР.

    Към настоящия момент по проект „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол” BG05M9OP001-2.018-0048 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР в учебните завидения на територията на община Вълчи дол - СУ „Васил Левски гр. Вълчи дол”, ОбУ „Свети Иван Рилски” с. Червенци, ОбУ „Васил Левски” с. Михалич”, ОУ „Климент Охридски” с. Стефан Караджа и ПГ ЗГС с. Стефан Караджа са стартирали общо 120 клубове по интереси, като предстои стартирането на още привлекателни и атрактивни 32 клуба. Поради настъпилите обстоятелства се предприеха промени в начина на работа на клубовете по интереси, за да не се прекъсва дейността им и децата и учениците да продължат да се забавляват и научават нови интересни неща. Заниманията преминаха във виртуални, като се използват дистанционни методи на работа, чрез така наречената „клас рум“, фейсбук и вайбър, където ръководителите на клубове представят на учениците различни теми върху, които заедно работят.

    По проекта са назначени на трудови  договори 20 лица на длъжността работник, строителство и 30 лица на длъжността домашен помощник за срок от 12 месеца.

    На всички назначени на длъжностите работник, строителство и домашен помощник са разяснени мерките за предпазване от коронавирус и са осигурени защитни средства, които работниците използват при работата си на терен на територията на Община Вълчи дол.                   

    На 22.04.2020г. приключиха договорите на 13 лица - работник, строителството, като мобилния екип с предварително подготвена документация, посети лицата лично по домовете им, за да подпишат всички необходими документи за прекратяване на трудовите договори, както и подпишат подготвените бланки за тяхната регистрация в Дирекция „Бюро по труда” гр. Вълчи дол за да могат лицата да се възползват от полагащато им се парично месечно обещетение за безработица. Но участието на лицата в проекта не спира до тук. Тези наши съграждани остават  приоритет на мобилен екип, които ще продължават да работят с тях; ще им се осигурява подкрепа при намиране на работа, за тяхната реализация - на тях самите и на техните семейства.

 

Additional information