На основание чл.44, ал.1, т. I и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал.З от Закона за държавния служител, чл.1()7з и сл. от К Г, Указание № 02.44-43/16.03.2020 г., издадено от Заместник министър - Председател Томислав Дончев, свързано с дейността на администрациите във връзка с неразпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република Вългария извънредно положение
НАРЕЖДАМ:

I.    Всички служители на общинска администрация Вълчи дол да извършват възложените им с длъжностните характеристики трудови и служебни задължения, в изнесени извън помещенията на работодателя помещения - в дома си, с изключение на следните служители...

Прочети повече...

Additional information