Уважаеми членове на УС,
 
Уведомяваме Ви, че на 30.03.2020г. от 09:30 часа ще се проведе НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на УС със следния
дневен ред:

1.Одобрение на Оценителния доклад от първия прием по процедура BG06RDNP001-19.330 - МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"

2.Одобрение на Оценителния доклад от третия прием по процедура BG06RDNP001-19.280 - МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура"

Във връзка с това Ви молим до 09:30 часа на 30.03.2020г. да ни върнете имейл или обаждане с мнението си, за да оформим протокол от заседанието.
 
Предвид изтичащият на 05.04.2020г. втори краен срок за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.290по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", молим за вашето мнение дали същият да бъде удължен, както и конкретни предложения - до кога? Ако се вземе решение за удължаване на срока, за същото ще бъде оформен протокол от заседание на УС с дата 03.04.2020г.
 
 

Additional information