la основание чл.44. ал. 1, 1 .1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на I (ародното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждат се следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол:
1. Всички лица- когато се намират в закрити или на открити обществени меч-1 а са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.
2. Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.
Срокът и обхватът па мерките по Раздел първи, може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Конт ролът на настоящата заповед запазвам за себе си.
    Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. I юлицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на офицпалната интернет страница на общината, да ее постави на Информационното габло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни габла на територията на общината, включително и в населените места в общината.
    Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

Additional information