На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID- 19 на територията на Р. България, обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България и Заповед №РД 01-154/ 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Н А Р ЕЖД А М:
Изменям моя Заповед №240/ 16.03.2020 г., като удължавам срока посочен в т. I на противоепидемичните мерки на територията на Община Вълчи дол до 12.04.2020 г. включително.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните липа за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на служители на Община Вълчи дол и ПУ- Вълчи дол.


Кмет на община Вълчи дол

Additional information