!1а основание чл.44, ал.1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 - 124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Протокол от заседание на областен кризисен щаб на територията на област Варна, проведено на 15.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I.    Въвеждат се следните противоепидемични мерки па територията на Община Вълчи дол. до 29.03.2020 г.:

1.    Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, големи търговски центрове тип МОЛ. с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване па санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по -горе продължават да функционират но досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални. клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.    11реустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4.    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.    Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително пазари и тържища, спортни, културно-развлекателни и научни /кина. театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фигнес-

зали и други/.

6.    Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лицас прояви наостри заразни заболявалия.

7.    Преустановяват се женските и детските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации.

II.    Да се предприема! противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на община Вълчи дол, както следва:

1. В обекти, които произвеждат и предлагат па място храни (фурни, сладкарски изделия) и в обекти, които извършват търговия с храни (супермаркети, малки магазини за хранителни стоки, складове за търговия):

-    да се извършва често проветряване на обектите - най-малко през 30 минути;

-дръжките на врати, фризери, хладилни витрини, кошници и колички за

продукти, парапети, ключове за осветление, механизми дистанционно управление на врати и всички останали повърхности, които влизат в пряк контакт с ръцете на гражданите и служителите, да бъдат периодично дезинфекцирани със вирусоциидно действие на препарати през интервал от 20 мин.;

-    да се създаде организация от собствениците на посочените обекти за недопускане на струпването на хора, като се определи лице/ лица. които да въвеждат ред;

-    да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишета, витрини, каси и други, най-малко 1,5 метра;

-    да се следи здравословното състояние на персоналът, работещ в посочените обекти и да се предприемат своевременни мерки при установяване на симптоми на заболяване;

2.    Категорично се забранява струпването на опашки на граждани в обектите за търговия на храни.

3.    Категорично се забранява задържане на хора и консумация на храни, пред или в супермаркети, магазини, фурни, баничарници и др.

4.    Масите и столовете в посочените обекти следва да бъдат събрани и да се ог раничи достъпа до тях.

5.    Наемателите па магазини и маси па общинските пазари да не допускат струпването на опашки на граждани и да въведат ред за спазване на отстояние, най-малко 1.5 м. на човек от човек. Фермерските пазари преустановяват работа.

6.    Собствениците на вепдипг автомати за кафе и пакетирани храни, да предприемат съответните дейс твия по дезинфекция на бутоните, отделенията за монети и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите.

7.    Да се използват препарати за дезинфекция па повърхност и ръцете на персонала само с вирусоциидно действие.

S. Регистър на разрешените биоциди с вирусоциидно действие е публикуван на електронната страница на Министерството па здравеопазването.

9.    Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани (златарски, ключарски и други) работят като извършват поне трикратна дезинфекция на търговските площи - тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление. Посещението в такива обекти трябва да е съобразено с площта на обекта с осигурено о тстояние на клиентите от 1.5 метра.

Всички останали обекти ни па трите, конто предлагат нехранителни стоки да не итъриишт дейност.

10.    Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

11.    Всички по горе изброени противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на Община Вълчи дол, да бъдат сведени до знанието на кметовете и кметските наместници па населените места, и на всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол.

III.    Да cc извършва съвместно с общината и Полицейски участък Вълчи дол организиране на контрол върху пропусквателния режим на автогари и жп. гари ( да се извършва мерене на температурата, да се оказва съдействие при установена нужда).

Срокът и обхватът на мерките по Раздел първи и втори, може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата Заповед отмени Заповед №237 от 13.03.2020 г.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.
Г ЕОРГИ ТРОНКОВ Кмет на Община Вълчи дол

Additional information