I la основание чл.44, ал.1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА. чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на C()V1I)-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и’Заповед №РД -01 - 124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, до 29.03.2020 г.:

1.    Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми па дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.    Преустановява ее провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително пазари и тържища, спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и С ПА центрове, фитнес-зали и други/.

6.    Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в г.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица е прояви на остри заразни заболявания.

7.    Преустановяват се женските и детските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации.

И. Срокът и обхватът на мерките по точка първа, може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието па всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Участък „Полиция" град Вълчи дол. за сведение и изпълнение. Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.

Прочт повече...

 

Additional information