Община Вълчи дол определя дата, мястото и часът за провеждане IIетап -интервю с допуснатия кандидат за подбор на кандидати за обучение за здравен медиатор в Община Вълчи дол

 Дата и час за провеждане на интервю: 06.03.2020г. /петък/, 14:00 часа.

 Място за провеждане на интервюто: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, сградата на Общинска администрация, ет.1, Заседателна зала

  Списъкът с допуснатите до интервю кандидати е обявен на интернет страницата на Община Вълчи дол – www.valchidol-bg.com

 Списъкът и настоящата обява са обявени и на информационното табло на Община вълчи дол - пред сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол. 

Списък с допуснатите до интервю кандидати;

Живка Иванова – Председател на комисията за подбор

 

 

Additional information