26/11/2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на Община Вълчи дол,

Съгласно чл.62 и чл.66.  от Закон за местните данъци и такси,Общински съвет гр. Вълчи дол следва да определи таксата за битови отпадъци за 2020г. въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им:

в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Вълчи дол за 2020г., и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2020г. в Община Вълчи дол по населени места .

Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Вълчи дол за 2020г. в срок  до 27.12.2019г., 12:00 часа в деловодството на Община Вълчи дол.

Приложения №1,2,3,4,5;

Мотивиран доклад.

 

Additional information