I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

 II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

Ø                               ЛОГОПЕД                             Покана           Автобиография

                     РЕХАБИЛИТАТОР               Покана           Автобиография

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 08.11.2019г.

Инвестира във вашето бъдеще!

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information