ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

срок за подаване на документи - от 02.10.2019 г. до 04.10.2019 г. включително.

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

I. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

1.      Медицински специалист на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.

1.1.                  Основни функции:

-    Събира и предоставя здравна информация на потребителите;

-    Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;

-    Диагностични изследвания на потребителите на социалната услуга, назначени от лекар, които не се финансират от НЗОК;

-   Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;

-    Извършва манипулации, лечебни процедури, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар и кръвно налягане и др.;

-   Текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания в дома на потребителя;

-    Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата;

- Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

1.2.                 Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

-    Да не са осъждани;

-   Образователна степен — висше, професионален бакалавър, полувисше;

-    Специалност - „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Здравни грижи”, „Фелдшер”;

-    Професионален опит - 1 година в сферата на здравеопазването;

-    Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

-    Допълнителни квалификации са предимство.

_ 

■ специфични изисквания:

-    Компютьрна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-    Умения за работа в екип.

II.      РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

2.1.     Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-                      писмено заявление за участие – по образец;

-                      лична карта (за справка);

-                      служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

-                      служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи — редовно обучение);

-                      документ за завършено образование;

-                      копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;

-                      декларация за обработка на лични данни -по образец;

-                      други документи.

2.2.                     Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - www.valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, информационно обслужване, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

2.3.                    Подборът протича в два етапа:

1.         проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;

2.         Интервю, с цел да установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Вълчи дол www.valchidol-bg.com, както и на информационното табло на Община Вълчи дол, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто, който се публикува на сайта на община Вълчи дол и на информационното табло на общината.

За допълнителна информация:

Нина Белева — Ръководител проект

 

Заявление мед специалист;

Декларация лични данни;

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information