Във връзка с насрочените на  27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и за кметове, Общинска администрация – Вълчи дол уведомява избирателите, че могат да подават заявления и декларации за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:  

 

  1.  включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец /чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 17-МИ/, подписано саморъчно и изпратено по пощаили чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия адрес не по – късно от 12.10.2019 год.

 

Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице.

 

Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 3 от ИК/.  

 

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК- Изборни книжа-Приложение №17-МИ  и изпратено на e-mail: oba_valchidol.grao@mail.bg

 

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината ще работи на 12.10.2019 год. /събота/ от  8.30 часа  до 16.30 часа.

 

 До 21.10.2019 год. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 год., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това  /приложение № 17-МИ/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.

 

2. До 12.10.2019 год. включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес /чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК/, като подадат  заявление /приложение № 13 - МИ/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

 

За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината ще работят на 12.10.2019 год. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.

 

 

 

  1.  всеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник  /приложение № 7-МИ/.

 

  1.  всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление /чл. 43, ал. 1, изр. 2 от ИК/ до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник /приложение № 9 - МИ/

 

 

 

  1. български граждани или граждани от друга държава членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им, могат да подадат заявление  за вписване в избирателния списък /чл.27, ал.3, ал. 4 и ал.6 във връзка с чл.45, ал. 1 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 10-МИ/.

 

6.До предаването на избирателните списъците на СИК избирател, който е включен в списъка на заличените лица  може да подаде заявление /приложение № 11-МИ/   за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 и ал. 3 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината със същото съдържание. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

 

 

 

  1. избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38, ал. 2, т. 1, т.2, т.3 и т.8 от ИК,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица /приложение № 12-МИ/ в случай, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

 

След издаване на удостоверение от кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 14-МИ/ избирателят попълва декларация /приложение № 15-МИ/, че не е гласувал и няма да гласува в друга избирателна секция и се вписва от секционната избирателна комисия в изборния ден.

 

          Избирател, които е вписан в избирателния списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги или място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, но в изборния ден не се намира в съответното заведение/дом/институция/място може да бъде дописан от СИК след представяне на удостоверение /приложение № 16-МИ/ от ръководителя на лечебното заведение, дом за стари хора, друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги или от ръководителя на място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и попълване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува в друга избирателна секция /приложение № 81-МИ/.

Списък на изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

 

 

Additional information