В случаите, когато наследник поиска да му бъде издадено удостоверение за платен данък върху наследствата, служителя извършва проверка дали е подадена и обработена съответната декларация за наследствата.

Когато след тази проверка се установи, че лицето не дължи данък, удостоверението се изготвя, издава се чрез поставяне на изходящ номер и дата от съответния регистър и същото се връчва на лицето.

В случаите, когато данъкът не е внесен, същия са вписва в удостоверението като задължение и удостоверението се връчва на лицето.


  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – БЛАНКА; 

Удостоверението се издава в срок от приемане на искането от орган по приходите на дирекция „МДТНП”. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно:

  • обикновена услуга до 7 дни – 5.00 лева
  • експресна, извършвана в рамките на деня – 10.00 лева

 

Additional information