Необходими документи:


  БЛАНКА ЗА ДО; 

 

 • Молба по образец
 • Документ за самоличност
 • Документи удостоверяващи собствеността
 • Актуални скици
 • Техническа характеристика за имота
 • Удостоверение за наследници
 • Пълномощно
 1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване.
 • Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на данъчната оценка
 • Документ за собственост
 1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж.
 • Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на данъчната оценка
 • Документи за право на строеж
 • Разрешение за строеж
 • Документ за собственост

Удостоверението за данъчна оценка се издава в срок от подаване на искане по образец от орган по приходите на дирекция „МДТНП”. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно: • обикновена услуга до 7 дни -7.00 лева
 • бърза услуга до 3 дни – 12.00лв.
 • експресна услуга, извършвана в рамките на деня – 20.00лв.

 

Additional information