Изискуеми документи от лице- търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност:


1. Заявлението по образец съгласно приложение № 5 или 6 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. / заявление, заявление/


2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство


3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие.


4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение №8 или 7 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. /справка, справка/


5. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение.


6. Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение №10 или 9 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. /формуляр, формуляр/


7. Копия от документите за собственост на обекта.


8. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.


9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация.


10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.


11. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

Срок: 60 дни


Такси:
За заведения за хранене и развлечения:
До 20 места за сядане - 110 лв.
От 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
От 51 до 150 места за сядане - 500 лв.
От 151 до 300 места за сядане - 940 лв.
Над 300 места за сядане - 1400 лв.

За хотели, мотели, вилни и туристически селища:
 до 30 стаи - 500 лв.
от 31 до 150 стаи - 1000 лв.
от 151 до 300 стаи - 1870 лв.
от 301 до 500 стаи - 2750 лв.
над 500 стаи - 5000 лв.

За пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
до 20 стаи - 250 лв.
от 21 до 40 стаи - 500 лв.
от 41 до 60 стаи - 940 лв.
от 61 до 100 стаи - 2500 лв.
над 100 стаи - 5000 лв.
За едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.

 

Additional information