ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга

Община Вълчи дол реализира Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

Във връзка с реализацията на проекта, Община Вълчи дол набира персонал, както следва:

 1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

Домашен помощник на трудов договор за 12 месеца.

 • Основни функции:
 • Помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.);
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (със средства на потребителите);
 • Придружаване при необходимост на потребител до конкретен специалист;
 • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.
  • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Да са безработни лица;
 • Да са неактивни лица
 • Образователна степен — няма изисквания;
 • Професионален опит - не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.
 • специфични изисквания:

 

                             Комуникативност и умения за работа в екип.

 1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
 • Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • писмено заявление за участие – по образец;
 • лична карта (за справка);
 • документ за завършено образование;
 • копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;
 • декларация за обработка на лични данни -по образец;
 • други документи.
 • Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в стая №108 /Счетоводител проект/, етаж първи в сградата на Общинска администрация, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1 или на интернет страницата на община Вълчи дол - https://valchidol.bg/jvd/index.php. Документите следва да се подават лично или чрез надлежно упълномощен пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, етаж първи, стая №108 /Счетоводител проект/ всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документи - от 14.03.2023 г. до 24.03.2023 г. включително.

 • Подборът протича в два етапа:
 • проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;
 • събеседване.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на събеседването, се обявяват на  информационното табло на Община Вълчи дол, находящо се пред сградата на Общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседването кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Събеседването се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на събеседването, който се публикува на информационното табло на общината, находящо се пред сградата на Общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1.

За допълнителна информация- тел.: 0878 68 45 42

 

  Заявление за кандидатстване;

Декларация лични данни.

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

...

 

 

 

ПУП-ПРЗ за УПИ I-училище,кв. 119 по плана на с. Щипско

 

ПУП-ПРЗ, с.Щипско,УПИ III-528,УПИ IV-529,кв.72

 

ПУП-ПП,землище с.Щипско,84022.23.51

 

    ПУП (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за изменение на УПИ III196, IV 196, VIII196 и IX 196 в кв. 51 по плана на с. Щипско

 

ПУПЗ за ПИ №84022.41.1 по КК на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за ПИ №84022.15.1 по КК на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за ПИ №84022.41.4 по КК на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за УПИ l,кв.44 (ПИ с идентификатор №84022.501.466) по плана на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за УПИ І парк (ПИ с идентификатор №84022.501.471),кв.46 по плана на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-402,кв.116 по плана на с.Щипско

 

  ПУП-ПРЗ за УПИ І-15,кв.39 по плана на с.Щипско

 

  ПУП-ПРЗ за УПИ І-155,кв.90 по плана на с.Щипско

 

  УПИ lll общ.обслужване,кв.119, ПИ с идентификатор №84022.501.697,по плана на с.Щипско

Additional information