14.06.2023г.

                             

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

Проект  „Топъл обяд в Община Вълчи дол“

Община Вълчи дол продължава изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“ и до момента.

Основни цели на процедурата за директно предоставяне на БФП са:

  • Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
  • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
  • Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване;
  • Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;

Основна дейност:

         Предоставяне на приготвена храна за обяд/супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/.

Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни.

    Услугата е напълно безплатна за крайните бенефициенти и за ползването и не се начисляват и събират такси.

Крайните получатели по проекта, могат да бъдат лицата, попадащи в някоя от следните целеви групи:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 Г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

Срок за изпълнение на проектните дейности:

от 03.10.2022г. до 30.09.2025г.

 

Лицата, които желаят да бъдат включени като крайни получатели по проекта, могат да подават Заявление-декларация/по образец/. Заявлението се подава от кандидатите лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице. Допълнителна информация , разяснения и образци на документи да кандидатстване могат да бъдат получени от   Информационен център в сградата на Община Вълчи дол на адрес: гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1;


 

 

18.04.2023г.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“

 

Всички 350 крайни получатели по проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс получиха великденски пакет – по 3 яйца, по един великденски  козунак  и поздравителна картичка от Кмета на Община Вълчи дол – г-н Георги Тронков по случай Великденските празници.

            Бяха боядисани  1050 яйца. Великденските пакети ще бъдат раздадени заедно с обяда на крайните получатели утре, на Велики четвъртък.

Пакетите за 350 крайни получатели, повечето от които възрастни хора, ще се доставят днес на Велики четвъртък в всички населени места

Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, е в подкрепа на уязвими граждани, които са в затруднение да осигуряват сами прехраната си.

Освен осигуряване на храна в проекта са предвидени и съпътстващи мерки, които са различни всеки месец и са свързани със социализацията на крайните получатели – с получаване на информация за останалите услуги, които могат да използват, получаване на информация за предстоящи празници или друга полезна информация.

06.03.2023г.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“