ПУП-ПРЗ за УПИ I-училище,кв. 119 по плана на с. Щипско

 

ПУП-ПРЗ, с.Щипско,УПИ III-528,УПИ IV-529,кв.72

 

ПУП-ПП,землище с.Щипско,84022.23.51

 

    ПУП (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за изменение на УПИ III196, IV 196, VIII196 и IX 196 в кв. 51 по плана на с. Щипско

 

ПУПЗ за ПИ №84022.41.1 по КК на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за ПИ №84022.15.1 по КК на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за ПИ №84022.41.4 по КК на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за УПИ l,кв.44 (ПИ с идентификатор №84022.501.466) по плана на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за УПИ І парк (ПИ с идентификатор №84022.501.471),кв.46 по плана на с.Щипско

 

  ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-402,кв.116 по плана на с.Щипско

 

  ПУП-ПРЗ за УПИ І-15,кв.39 по плана на с.Щипско

 

  ПУП-ПРЗ за УПИ І-155,кв.90 по плана на с.Щипско

 

  УПИ lll общ.обслужване,кв.119, ПИ с идентификатор №84022.501.697,по плана на с.Щипско

Additional information