Улична мрежа и пътни съоръжения

    Уличната мрежа на град Вълчи дол е развита съобразно характерните теренни дадености и наличието на железопътна линия, като схемата на града е правоъгълна с елементи на свободна. Общата дължина на уличната мрежа е 27,6 км, като 7,1 км от тях са главна улична мрежа. Състоянието на уличната мрежа във всички населени места на общината е силно влошено. Настилките са асфалтови – 30%, макадам – 40% и калдаръм – 10%. Пътищата без настилки са 20%.

    Изпълнените тротоарни и площадни настилки за град Вълчи дол са около 80% , а в останалите населени места – до 40%. Те се нуждаят от ремонт и реконструкция за изграждане на подходи за инвалидни и детски колички.

 

    Вертикална маркировка по уличната мрежа няма. Изготвен е план за поставянето на указателни табели с наименованията на улиците в гр. Вълчи дол, но няма осигурени средства за реализирането му. Хоризонтална маркировка по четвъртокласната пътна мрежа и по главните улици също липсва. На входа и изхода в населените места на общината има поставени указателни табели, но част от тях се нуждаят от укрепванене или от подмяна с нови.

    Част от пътните съоръжения по четвъртокласната мрежа са в добро състояние. Със средства по фонд „Бедствия и аварии” са ремонтирани мостовете при селата Кракра, Михалич и Метличина. През 2006 г. е осигурено финансиране за ремонт на мостовете при с. Есеница, с. Радан Войвода и гр. Вълчи дол. За гарантиране безопасността на движението предстои финансиране на дейностите по изграждане на ранна предупредителна система на неохраняемите ж.п. прелези.

    Улиците са изградени преди повече от 20 години и експлоатационният срок на горния пласт асфалтобетон е отдавна изтекъл. Наличният финансов ресурс позволява да се извършват само дейности по изкърпване на компрометираните участъци по главната уличната мрежа, която е носител на транспортния поток.

    На територията на общината през 2007-2008г. е реализиран проект “Подобряване (ремонт) на общински пътища в Община Вълчи дол” на стойност 3 268 747,69 лв. Средствата са осигурени от: Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделските и селските райони в Република България, "МЯРКА 8 Развитие и Подобряване на Междуселищната Инфраструктура"

Обхват на проекта:

- Път ІV 29015 граница с Община Аксаково – разклон с път ІІІ 2702 от км. 14+720 до км. 18+920 ;

- Път ІV 29021 разклон с път ІV 29015 с. Оборище от км. 0+000 до км. 0+400 - Път ІV 29019 разклон с път ІV 29015 с. Бояна от км. 0+000 до км. 0+600 - Път ІV 27006 с. Изворник – с. Калоян” от км. 0+000 до км. 4+400; - Път ІV 29015 с. Брестак – с. Караманите” от км. 26+300 до км. 29+940;

    Строежът представлява ремонт на съществуващи ІV-то класните общинските пътища, в едно със съоръженията към тях, вкл. мостове и водостоци, сигнализация. Строежът попада в Трета категория, съгласно чл. 7 от Наредба №1/ 30.07.2003 год. за Номенклатурата за видовите строежи. Строително – монтажните работи по отделните участъци на строежа са: локален ремонт на отделни участъци – с трошенокаменна настилка; фрезоване и предварителен ремонт на повредите на пътното платно; запечатване на пукнатини над 3 мм с битум; изкърпване на дупки и полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив; полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”; възстановяване на отводняването на пътя и отводнителните съоръжения; изграждане на 2 тръбни водостока ф500 на странични пътища; почистване на земни окопи, оформяне на банкети и попълване с почва; монтиране на нова вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка. Обща дължина на ремонтираната общинска пътна мрежа е 13 240м. Благоустрояването на населените места на общината може да ползва ресурс по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Подпомагат се проекти по мярка „Обновяване и развитие на населените места”, които допринасят за подобряване привлекателността на средата за живот в населените места от селските райони.

Транспортна инфраструктура

Община Вълчи дол заема хиндерланда на област Варна, разположена е в страни от големи транспортни коридори и отстои на 25 км северозападно от първокласен път Варна – София.

    Покритието с пътища от висок клас е неравномерно, което влошава обслужването на общината в качеството й на периферна територия. Пътната мрежа от II и III клас е общо 140 км и преминава през западната част от територията на общината. Реконструкцията и модернизацията на републиканската пътна мрежа може да подобри достъпа до регионалните пазари на стоки и суровини на големите индустриални икономически центрове‚ гарантира ползването на морските пристанища в Североизточна България, Фериботен комплекс Белослав и Гражданско летище Варна.

Пътна мрежа в Община Вълчи дол

Дължина на пътната мрежа общо

Дължина (Км)

 първи клас

-

‚ втори клас

20

ƒ трети клас

120

„ четвърти клас

90

    Изградената на територията на град Вълчи дол комуникационно-транспортна система позволява прекъснат и непрекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит. В останалите населени места от общината няма изградени обходни пътища и републиканската пътна мрежа преминават през тях. Това е предпоставка за увеличаване на пътно-транспортните произшествия при бъдещо нарастване на транзитният поток и влошаване качеството на атмосферния въздух от изхвърлените вредни емисии на преминаващите моторни средства.

    Слаба страна по отношение на шосейната мрежа е нейната поддръжка, предвид това, че финансовите възможности на общината са ограничени. Пътищата не са в добро техническо състояние, а отделни участъци от четвъртокласната пътна мрежа се нуждаят от среден и основен ремонт.

    От основен ремонт се нуждаят следните пътища: Брестак – Караманите, Есеница – разклона към с. Тръница, границата с община Аксаково – разклон с път III-2702, разклон с път IV-29015 – Оборище, разклон Бояна. От текущ ремонт се нуждаят пътните връзки: Войводино – Николаевка, Ген.Киселово – Страхил, Ген. Колево – разклон Червенци, Генерал Киселово – Брестак.

    Подобряването на състоянието на пътната инфраструктура в по-големи мащаби стартира през 2001 година. Осигурено е финансиране и са ремонтирани следните обекти от общинската пътна мрежа: четвъртокласен път Метличина – Червенци – от km 26 до km 37; четвъртокласен път Вълчи дол – Брестак – от km 14 до km 17; четвъртокласен път Изворник – Есеница – до km 2 и четвъртокласен път Войводино – Николаевка – от km 17 до km 21. Изразходените средства по извършения ремонт варират от 25 до 30 лв. за м2. През 2002 г. е сключен договор за обществена поръчка за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в Община Вълчи дол за участъци: Войводино – Николаевка и Брестак – Метличина – Червенци. Извършена е рехабилитация през 2003 г. на четвъртокласен път Войводино – Николаевка – от km 18 до km 21. През 2004 г. e изготвен проект: „Възстановяване на четвъртокласна пътна мрежа в община Вълчи дол”, както и проект „Възстановяване на настилката след канализация на ул. „23-ти септември” и „Кирил и Методий” – гр. Вълчи дол”. По тях са осигурени необходимите финансови средства, а постигнатите резултати са подобряване на пътната мрежа в общината и увеличаване на пътния трафик. През 2004 г. е завършен проекта „Укрепване на дере с. Червенци – II етап”.

    Транспортната инфраструктура има ключова роля за икономическото развитие на национално, регионално и местно ниво. Тя налага определен модел на стопански връзки между икономическите центрове (населените места), с което влияе пряко върху бъдещата пространствена организация и функционално зониране на териториите. Степента й на изграденост може както да стимулира икономическото развитие на отделни територии, осигурявайки достъп до пазарите на стоки и суровини, така и да спъва развитието на перифериите. Основните пътища до тях, макар и частично рехабилитирани, са с ниска пропускателна способност, а при зимни условия много често са непроходими, което допринася да изолираността на общината.

    Повишаването на конкурентоспособността на икономиката и потенциала за привличането на инвестиции пряко зависят от степента на изграденост и експлоатационното състояние на елементите на транспортната инфраструктура и способността им да интегрират територията в глобалния пазар. В тази връзка, основните приоритети в тази сфера са свързани с осигуряването на добър транспортен достъп до зоните за развитие на икономически дейности на регионално и местно ниво.

Транспортна мрежа

    През изградената на територията на град Вълчи дол комуникационно-транспортна система в момента се осъществява само т.н. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит. Междуселищните транспортни потоци осигуряват социален сервиз, трудови, културно-битови общински и надобщински връзки.

    Транспортното обслужване на населението се извършва от автобусен и ж.п. транспорт. Междуселищният транспорт се осигурява от превозвача "Варна БУС 2000"ООД, две фирми от гр. Шумен и една от гр. Добрич, които се движат по общо 7 линии. В транспортната схема на област Варна автобусните и ж.п. спирки на територията на общината са транзитни. В град Вълчи дол има една автогара, а в останалите населените места – автоспирки. Допълнително на територията на общината транспортни таксиметрови услуги не се предлагат.

    Общината е транзитна в транспортната схема за област Варна, няма самостоятелни автостопанства (държавни, общински или частни превозвачески фирми). Липсата на квота за избор на превозвач и възможността да се съгласува транспортната схема води до дублирането на превозите по маршрути и диспропорции на графика на движение. Превозите се извършват със стар, амортизиран и лошо поддържан автомобилен парк. Инфраструктурата, съпътстващата транспорта не е ремонтирана и не може да осигури високо качество на транспортното обслужване на населението.

Additional information