Справка за проекти на Община Вълчи дол в процес на изпълнение и в проектна готовност към 01.2014 г.

Справка за проекти на Община Вълчи дол в процес на изпълнение и в проектна готовност

1. "Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол , област Варна етап I"
2. "Регионално депо за отпадъци- регион Провадия"
3. "Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Св. Иван Рилски” с. Червенци"
4. "Подобряване на енергийната ефективност на столова на ОУ „Св. Иван Рилски” с. Червенци"
5. "Подобряване на енергийната ефективност на физкултурен салон на ОУ „Св. Иван Рилски” с. Червенци"
6. "Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски” сграда „Б” гр. Вълчи дол"
7. "Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд на ОУ „Св. Климент охридски” с. Стефан Караджа"
8. „Празнична етнопалитра в училище"- Вх.№0203/12.04.2012
9. ПОМОЩ В ДОМА- „ Не на самотата” подаден на 29.06.2012 в АСП
10. Читалище Изгрев 1927 в с. Войводино
11. Читалище Христо Ботев – 1929 в с. Изворник
12. Читалище Просвета 1912 в с. Стефан Караджа
13. Читалище Възраждане – 1920 в с. Червенци
14. Читалище Христо Ботев – 1914 в с. Искър
15. Читалище Светлина – 1927 в с. Бояна
16. Читалище Просвета – 1926г. – с. Михалич в с. Михалич
17. Читалище Наука -1907 в с. Щипско
18. Читалище Отец Паисий – 1927 в с. Брестак
19. Читалище Зора – 1928 в с. Караманите
20. Читалище Ели Пелин – 1927 в с. Оборище
21. Читалище Христо Ботев – 1920 в с. Калоян
22. Народно читалище Пробуда 1927 в с. Добротич
23. Читалище Асен Златаров-1937 в с. Генерал Киселово
24. Читалище Наука -1913 в с. Генерал Колево
25. Народно читалище Никола Вапцаров -1928 в с. Есеница
26. Читалище „Димитър Благоев-1907” в гр. Вълчи дол

• Ремонт и реконструкция на храмове

27. - храм “Св. Вмчк. Димитър”, с. Брестак, ен. свещ. Станислав Георгиев Друмев, вх.№ 0332200793/02.07.2012
28. - храм “Св. Св. Равноап. Константин и Елена”, с. Стефан Караджа
29. ен. свещ. йером Марк /Марек Романов Влазлов/ вх.№ 0332200828/02.07.2012
30. - храм “Св. Троица”, с. Генерал Колево, ен. свещ. йером Марк, /Марек Романов Влазлов/ БУЛ 176268646 вх.№ 0332200824/02.07.2012
31. - храм "Св. Атанасий", с. Червенци, ен. свещ. Станислав Друмев вх.№ 0332200802/02.07.2012
32. - храм "Св.Св. Кирил и Методий", с. Щипско, ен. свещ. Станислав Друмев вх.№ 0332200821/02.07.2012
33. - храм "Св. Възнесение Господне" – с. Михалич, ен. свещ. йером. Марк (Марек Романов Влазлов) вх.№ 0332200889/03.07.2012
34. - храм "Св. Арх. Михаил" - с. Метличина, ен. свещ. йером. Марк (Марек Романов Влазлов) вх.№ 0332200917/03.07.2012
35. - храм "Св. Параскева" - с. Добротич, ен. свещ. йером. Марк (Марек Романов Влазлов) вх.№ 0332200905/03.07.2012

Ремонт и реконструкция на читалища

36. - Народно Читалище “Димитър Благоев – 1907”, председател читалищно настоятелство Георги Тодоров Георгиев, БУЛ 000083882, гр. Вълчи дол, ул. “Христо Ботев” 1 вх.№0332101356/22.08.2012
37. - Народно Читалище “Просвета 1912”, предесдател Димитричка Здравкова Димитрова с. Стефан Караджа, БУЛ 103750079 вх.№0332101397/22.08.2012 38. - Народно читалище " Асен Златаров", с. Ген. Киселово, председател на читалищното настоятелство Георги Господинов
39. Народно читалище “Наука 1907”, с. Щипско
40. „Подкрепа за достоен живот”
41. „И аз имам семейство”
42. „Подкрепи ме за да успея”
43. "Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи Дол- Войводино – граница и частична подмяна на водопроводната мрежа на с. Червенци, община Вълчи дол"
44. „Реконструкция на улици, тротоари, улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи – паркове, градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения в град Вълчи дол”:
45. "Основен ремонт на стар физкултурен салон СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол подаден към"
46. Укрепване дере – бетоново корито гр. Вълчи дол Вх.№102-07-2763 / 11.06.2012 г.
47. Аварийно възстановяване покрива на читалище с. Бояна Вх.№102-07-2807 / 11.06.2012 г.
48. Авариен ремонт на покрива на читалище „Д.Благоев”, гр. Вълчи дол Вх.№102-07-2749 / 11.06.2012 г.
49. Аварийно възстановяване на мостово съоръжение на общински път с. Р. Войвода – с. Г. Колево. Вх.№102-07-2754 / 11.06.2012 г.
50. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Михалич Вх.№102-07-5468/27.09.2012г.
51. Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” „Компетентна и ефективна държавна администрация”
52. МЯРКА 223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи - Залесяване и поддържане на 80,111 дка. горска култура в неземеделски земи общинска собственост 53. Ос 3 „Мерки от общ интерес , Мярка 3.4. Разкриване на нови пазари и промоционални кампании" Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол"


За да прочетете документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader, който може да изтеглите оттук

Additional information