ПРЕДЛОЖЕНИЕ за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол (считано от 01.09.2023 година);

  Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вълчи дол 2021-2025 г.

Проект на Наредба за управлението на пътища от общинската пътна мрежа;

Проект на наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Вълчи дол;

Проект на Наредба за управление на отпадъците на община Вълчи дол;

Проект за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество ;

Предложение за наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално- декора тивни елементи на територията на община Вълчи дол;

Предложение за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол и в приложение 1 към нея;

Докладна записка от Георги Минчев Тронков - кмет на Община Вълчи дол
Относно: Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

 

Additional information