Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

02.05.2024г.

 

                                                                                                        

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“

  

Поздравителни Великденски картички получиха потребителите

на услугата „топъл обяд“

 

 

 

На Велики четвъртък – 02.05.2024г., Ръководството на Община Вълчи дол зарадва потребителите на проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“ с поздравителни картички, с пожелания за здраве, светлина и благополучие!

Великденски картички получиха всички 350 лица, потребители на услугата.

С поздравителната картичка получиха и искрица надежда и вяра в доброто. 

26.03.2024г.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ 

            

  Община Вълчи дол продължава предоставянето на социалната услуга „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол”, финансиран  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Традиционно в работните  дни от месеца на крайните получатели – 350 лица се предоставя  супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт десерт.

Предоставяната храна е приготвена при отчитане на хранителните потребности на крайните получатели  по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

Успоредно с това продължава и приема на заявления от нуждаещи и желаещи да се включат в проекта.

 От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 561 заявления - декларации за включване в проекта, от тях с натрупване 457 лица са включени като крайни получатели  на топъл обяд.

 

23.02.2024г.

                                                                                                        

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“

 

      Към настоящия момент Община Вълчи дол продължава изпълнението на проект „Топъл обяд в община Вълчи дол“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

  Чрез предоставяне на топъл обяд ще се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора от община Вълчи дол, които не са в състояние сами или с помощта на свои  близки да си осигуряват такава.

   В изпълнение на изискванията по проекта, продължава прием на Заявления на кандидати за потребители от община Вълчи дол, желаещи да получават топъл обяд.

     Допустими целеви групи:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

  За периода на реализиране проекта топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) ще се предоставя в работните дни от съответния месец на представителите на целевите групи.

    Желаещите да се ползват от проектните дейности подават необходимите документи в сградата на Община Вълчи дол на адрес: гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1

Установяването на правоимащите лица се извършва от дирекция „Социално подпомагане“–Вълчи дол.

 

09.01.2024г.

                                                                                                        

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“